• Regulamin

1. DEFINICJE

Sprzedawca - oznacza firmę NOVATECH Mateusz Lorych ul. Dożynkowa 35/9 64-100 Leszno NIP: 6972222524 (dalej w treści jako „NOVATECH”). NOVATECH jest właścicielem oraz operatorem domeny i marki silowniki24.pl
Kupujący - oznacza podmiot określony na fakturze, dokumencie WZ lub ofercie jako kupujący.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Umowa sprzedaży towarów - oznacza umowę sprzedaży towarów zawartą przez NOVATECH z Kupującym,
Towar - oznacza maszyny i/lub komponenty hydrauliki siłowej, a także wszelkie inne akcesoria będące w aktualnej ofercie NOVATECH.
Zamówienie - oznacza zamówienie na Towar złożone przez Kupującego telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a otrzymane przez NOVATECH i przez NOVATECH potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e - mail. Zamówienie powinno określać co najmniej: dokładne określenie Towaru, cenę oraz warunki dostawy, w tym termin dostawy.
Serwis - obsługa w zakresie napraw lub konserwacji sprzętu oraz zespół osób wykonujących usługi w tym zakresie.


2. ZASTOSOWANIE

Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich Umów sprzedaży towarów od NOVATECH na rzecz Kupującego. Przedstawione warunki dotyczą Umów sprzedaży towarów, których miejsce wykonania znajdować się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ze względu na miejsce wykonania Umowy sprzedaży towarów zawartej na podstawie niniejszych warunków, konieczne będzie zastosowanie regulacji dotyczących eksportu z terytorium RP, Warunki niniejsze znajdą zastosowanie w zakresie nie wyłączonym takimi regulacjami, a Umowa sprzedaży towarów określi sposób wykonania obowiązków z tym związanych.
Kupujący, który składa Zamówienie u Sprzedawcy, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki i je akceptuje.
Wszelkie informacje lub uściślenia ustne związane ze złożonym Zamówieniem, w tym w szczególności dokonane telefonicznie pomiędzy NOVATECH, a Kupującym muszą być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej by stały się wiążące. Brak sprzeciwu Kupującego w ciągu 24 godzin od czasu wysłania wiadomości elektronicznej z uściślonymi warunkami Zamówienia, uważa się za zgodę Kupującego na przedstawione warunki Zamówienia. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.


3. ZAWARCIE UMOWY

3.1. Zawarcie Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez złożenie przez Kupującego Zamówienia i jego przyjęcie przez NOVATECH. Zamówienie musi być złożone przez upoważnionego pracownika/zleceniobiorcę Kupującego.

3.2. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez NOVATECH za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e - mail wskazany przez Kupującego. Jeżeli Kupujący w ciągu 24 godz. od wysłania do Kupującego potwierdzenia Zamówienia nie złoży rezygnacji poprzez wiadomość e miał lub na piśmie Zamówienie jest przyjęte do realizacji, a Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta.

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego – przed przystąpieniem do realizacji zamówienia – ustanowienia – na rzecz Sprzedawcy – nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci faktury Proforma.

3.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Zamówienia w szczególności Konsumentom, jeśli towar nie znajduje się na stanie magazynowym NOVATECH i należy sprowadzić go od producenta.

Postanowienia Zamówienia sprzeczne z Warunkami lub aktualną ofertą NOVATECH wymagają wyraźnej pisemnej lub wyrażonej ze pośrednictwem e mail zgody NOVATECH na takie odstępstwa i dopiero po wyrażeniu takiej zgody stają się Zamówieniem, do którego zastosowanie mają odpowiednio niniejsze Warunki. Jeśli zaś NOVATECH nie wyrazi powyższej zgody (także w sposób milczący), wówczas do takich Zamówień stosuje się zasady wyrażone w niniejszych Warunkach oraz/lub w aktualnej ofercie NOVATECH.


4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Towary będą kupowane przez Kupującego po aktualnych cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia (aktualna oferta NOVATECH). Na życzenie Kupującego, NOVATECH poinformuje Kupującego o aktualnych cenach Towarów.


Jeżeli cenę Towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej a w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, faktura za Towar zostaje wystawiona według kursu tej waluty z dnia wystawienia faktury. Nowi klienci zobowiązani są do uregulowania płatności w formie przedpłaty na konto wskazane przez NOVATECH lub gotówką w siedzibie firmy, w przypadku co najmniej trzech pierwszych transakcji. W przypadku płatności gotówką za towary sprowadzane na Zamówienie Kupującego NOVATECH może żądać wpłacenia bezzwrotnej zaliczki (w przypadku rezygnacji ) w wysokości do 30% wartości Zamówienia. NOVATECH może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego po co najmniej trzech pozytywnych transakcjach sfinalizowanych na zasadzie płatności gotówkowej (przedpłata). Warunkiem udzielenia kredytu kupieckiego jest złożenie prośby przez Kupującego w formie pisemnej lub poprzez e-mail, oraz pozytywna weryfikacja dokumentów rejestrowych Kontrahenta. Weryfikacja trwa do 2 dni roboczych. Po przyznaniu kredytu kupieckiego Kupujący jest informowany drogą elektroniczną. NOVATECH zastrzega sobie prawo do zmiany początkowo przyznanych warunków w oparciu o historię transakcji i terminowość płatności.

Za chwilę zapłaty na rzecz NOVATECH uważa się dzień uznana rachunku bankowego NOVATECH całością kwoty do zapłaty przez Kupującego.

Płatności należy regulować terminowo zgodnie z zapisami na fakturze.

NOVATECH ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży towaru ze skutkiem natychmiastowym, składając Kupującemu powiadomienie na piśmie, w przypadku gdy Kupujący w istotny sposób narusza swe obowiązki wynikające z Umowy sprzedaży towaru. Wówczas Kupujący zwróci NOVATECH wszystkie poniesione i udokumentowane przez NOVATECH koszty związane z realizacją Umowy sprzedaży towaru. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub odliczania kwot, jakich dochodzi od NOVATECH od kwoty, jaką zobowiązany jest zapłacić NOVATECH z tytułu Umowy sprzedaży towaru lub innej umowy z NOVATECH. NOVATECH jest zobowiązany dostarczyć Towary wyłącznie, jeśli Kupujący dokonał należnej zapłaty wszelkich kwot, jakie zobowiązany jest zapłacić NOVATECH w dniu dostawy z tytułu Umowy sprzedaży towaru. Sprzedający ma ponadto prawo zawiesić dostawę Towarów jeśli Kupujący dopuścił się opóźnienia w płatności z tytułu Umowy sprzedaży towaru lub innej wiążącej strony umowy, przy czym nie ma to wpływu na inne prawa NOVATECH wynikające z Umowy sprzedaży towaru, innej umowy lub przepisów prawa. NOVATECH ma prawo zablokować możliwość udzielenia kredytu kupieckiego i żądać przedpłaty lub płatności gotówką w przypadku zaległości Kupującego przekraczających 10 dni po wyznaczonym terminie zgodnym z zapisami na fakturze.


NOVATECH nie jest zobowiązany do wznowienia dostaw, dopóki Kupujący nie dokona płatności wszelkich zaległych należności wraz ze wszelkimi kosztami i należnymi odsetkami.


5. DOSTAWA I SIŁA WYŻSZA

NOVATECH podejmuje się realizacji dostawy na podstawie złożonego przez Kupującego Zamówienia. O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Kupującego według ustalonych wspólnie zasad spedycji. NOVATECH wedle własnego wyboru zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.

NOVATECH wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia Towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego bez usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania. Na wyraźne pisemne lub e-mailowe żądanie Kupującego NOVATECH ubezpieczy transport Towaru na warunkach i na koszt Kupującego.

W przypadku przewożenia Towaru na ryzyko NOVATECH, Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia Towaru z chwilą ich dostarczenia. Kupujący zobowiązany jest natychmiast, nie później niż w dniu odbioru Towaru za pośrednictwem wiadomości e - mail powiadomić NOVATECH o uszkodzeniach lub brakach ilościowych Towaru w dostawie pod rygorem utraty swoich uprawnień z tytułu uszkodzeń lub braków.

W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma Towaru w uzgodnionym terminie dostawy, zobowiązany jest on powiadomić NOVATECH w ciągu 48 godzin od uzgodnionego terminu dostawy. NOVATECH zwolniony jest z obowiązku dostarczenia towarów w pierwotnym terminie dostawy i może przesunąć termin dostawy, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą NOVATECH (jak np. siła wyższa), uniemożliwiające mu wykonanie umowy bez prawa dla Kupującego do żądania z tego tytułu odszkodowania lub innych należności. NOVATECH może odstąpić od umowy, jeśli takie zdarzenie uniemożliwiają NOVATECH wykonanie umowy bez prawa dla Kupującego do dochodzenia odszkodowania lub innych należności.

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
- firmy kurierskiej FEDEX - czas dostawy max. 4dni
- firmy kurierskiej InPost paczkomaty - czas dostawy max. 5dni
- firmy kurierskiej Raben - czas dostawy max. 4dni
Najczęściej jednak nasz towar dociera do klienta w 2dni.

6. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI / RYZYKO

Prawo własności dostarczonych Towarów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą dokonania pełnej płatności za Towar. NOVATECH ma prawo żądać zwrotu dostarczonego Kupującemu towaru, przed przejściem na niego prawa własności w przypadku naruszenia przez Kupującego któregokolwiek postanowienia niniejszych warunków sprzedaży. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia mu towarów.


7. WYŁĄCZENIE RĘKOJMI, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS, REKLAMACJE

Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z udzieloną gwarancją, wyłączają prawo skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi. Wyłączenie rękojmi nie ma zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest Konsument. W takim przypadku postanowienia mają zastosowanie tylko wówczas, gdy nie narusza to praw konsumentów określonych we właściwych przepisach prawa. Kupujący otrzymuje od NOVATECH gwarancję producenta. W okresie gwarancji producent zapewnia sprawność techniczną towaru i uzyskanie parametrów technologicznych określonych w specyfikacji technicznej.

Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu, normalnego zużycia towaru oraz ingerencji w towar przez nieautoryzowany zakład serwisowy.

NOVATECH zobowiązana jest do rozwiązania reklamacji wad fizycznych towaru na swój koszt lub dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie NOVATECH o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym, potwierdzonym dodatkowo telefonicznie przez Kupującego. NOVATECH zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego. Termin usunięcia usterki może zostać przedłużony do 21 dni w wyjątkowych okolicznościach nie pozwalających na rozwiązanie reklamacji. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania naprawy towaru bez zgody i/lub wiedzy NOVATECH. Towary objęte gwarancją producenta są serwisowane przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie: poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną, ważnego dowodu zakupu oraz dostarczenia do siedziby NOVATECH na własny koszt wadliwego produktu w oryginalnym opakowaniu z takim wyposażeniem z jakim został zakupiony przez Kupującego.


8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży towaru w razie opóźnienia NOVATECHw realizacji zamówienia w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do realizacji zamówienia w dodatkowym terminie 7 dni i bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Kupującego od Umowy sprzedaży towaru z przyczyn określonych wyżej, NOVATECH jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu dotychczas zapłaconej części ceny.

NOVATECH może odstąpić od Umowy sprzedaży towaru, w szczególności w razie opóźnienia Kupującego w zapłacie części lub całości należności. Wpłacona przez Kupującego część ceny podlega wówczas zwrotowi na rzecz Kupującego jednak po odjęciu zaliczki wpłaconej przez Kupującego na poczet Zamówienia oraz po odjęciu kosztów NOVATECH poniesionych w związku z tym Zamówieniem. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę sprzedaży towaru za pisemnym porozumieniem pod rygorem nieważności.

Kupujący może odmówić przyjęcia towaru w przypadku gdy towar jest niezgodny z postanowieniami Umowy sprzedaży towaru. Kupujący ma obowiązek pisemnie oraz poprzez e-mail powiadomić NOVATECH o odmowie przyjęcia Towaru w ciągu 24 godzin od dnia dostawy oraz przyczynach takiej odmowy. W przypadku zwrotu towaru, Kupujący jest zobowiązany przygotować Towar do odbioru przez NOVATECH w sposób i czasie wskazanym przez NOVATECH.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (NOVATECH Mateusz Lorych ul. Dożynkowa 35/9 64-100 Leszno tel. 660-678-158 mail- sklep@silowniki24.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadcze-nia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo sko-rzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo infor-mację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.


9. KARY UMOWNE
NOVATECH zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Towarów. NOVATECH w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach chyba, że odpowiedzialność taka została uzgodniona podpisaniem odrębnej umowy przez Strony. NOVATECH nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów, zleceniodawców i innych podmiotów/osób lub też za inne roszczenia podnoszone przez osoby trzecie (w tym w szczególności kontrahentów) wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towarów.

Nieodebranie przez Kupującego zamówionego Towaru w ustalonym terminie upoważnia NOVATECH do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 0,1 % ogólnej wartości Zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Towaru. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego jej wysokość.


10. ZWROT TOWARU NOWEGO

Kupujący za zgodą NOVATECH wyrażoną na piśmie lub w wiadomości e - mail może dokonać zwrotu do NOVATECH Towaru już dostarczonego przez NOVATECH do Kupującego, pod warunkiem, że Towar pochodził z magazynu NOVATECH oraz Towar nie był używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu, a zwrot do NOVATECH nastąpi staraniem i na koszt Kupującego w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Towaru do Kupującego.

W razie wyrażenia przez NOVATECH zgody na dokonanie zwrotu Towaru, NOVATECH nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport odbędzie się na koszt Kupującego.

NOVATECH dokona kontroli odebranego Towaru i będzie mogła zdecydować czy: Zwrot wartości zapłaconej przez Kupującego na poczet zwróconego Towaru będzie wynosił 100% czy też zostanie ona pomniejszona o koszty kontroli, usprawnienia i działań administracji poniesiony przez NOVATECH. Zwrot płatności dokonywany jest po wystawieniu korekty do faktury sprzedaży, która Kupujący zobowiązuje się podpisać i odesłać w oryginale do NOVATECH.

NOVATECH nie przyjmuje zwrotu Towarów, które były sprowadzone specjalnie na Zamówienie Kupującego.

11. TAJEMNICA HANDLOWA

Wszelkie informacje dotyczące działalności NOVATECH, które nie są publicznie znane, oraz treść Zamówienia i ustaleń stron związanych z ich wzajemną współpracą handlową, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę handlową. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i Umów sprzedaży towaru.

Kupujący podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych, w tym przez osoby trzecie za pomocą których jest realizowane Zamówienie.

Jeżeli Kupujący zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności NOVATECH, zawiadomi o tym NOVATECH i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji. Niniejsze zobowiązanie wiąże bezterminowo. Bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody NOVATECH Kupujący nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych NOVATECH, ani też powoływał się na związki gospodarcze z NOVATECH w jakimkolwiek celu.


12. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki oraz Umowa sprzedaży towaru podlegają prawu polskiemu oraz wyłącznie polskim sądom powszechnym. Orzeczenie przez sąd, że niektóre z postanowień niniejszych Zasad nie mogą być dochodzone przed sądem nie ma wpływu na pozostałe postanowienia, dla których droga sądowa jest dopuszczalna.

Wszelkie spory wynikłe między Kupującym a NOVATECH, związane ze sprzedażą Towaru na podstawie niniejszych Warunków oraz Umów sprzedaży Towaru rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo.


13. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I GWARANCJI

NOVATECH zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Gdy taka sytuacja zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich nowych Zamówień złożonych po dacie modyfikacji, tak samo dla Zamówień uzupełniających do wcześniejszych Zamówień lub Zamówień związanych z wcześniej dokonaną sprzedażą.